Selecteer een pagina

Het medisch dossier en bescherming van uw gegevens

 

Het medisch dossier

Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht voor elke zorgverlener. In het AMZ werken we met een elektronisch (digitaal) patiëntendossier. In het dossier staat informatie over:

 • Uw gezondheidssituatie
 • Onderzoeken en behandelingen die u heeft gehad
 • Gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd bijvoorbeeld bij uw huisarts of medisch specialist in een ander ziekenhuis

Privacy

Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw medische en andere (bijzondere) persoonsgegevens;
 • Onbevoegden geen toegang geven tot deze gegevens.

Hoe wij op zorgvuldige wijze omgaan met uw medische en andere (bijzondere) persoonsgegevens is vastgelegd in het ‘Privacyreglement van het Alexander Monro Ziekenhuis’:

Privacyreglement

Vertrouwelijkheid van informatie

Zowel artsen als verpleegkundigen en andere medewerkers van het AMZ zijn gebonden aan het beroepsgeheim of zijn op andere wijze verplicht tot geheimhouding. Zij mogen uw gegevens alleen aan anderen verstrekken nadat u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling. Zo rapporteert uw behandelend arts over het onderzoek en de behandeling aan de verwijzer. Dit kan de huisarts, maar ook een andere specialist zijn.

De gegevens uit uw dossier kunnen onder meer voor de volgende doelen gebruikt worden, maar uitsluitend voor zover dat voor het betreffende doel noodzakelijk is:

 • Informeren van andere zorgverleners binnen of buiten het AMZ, bijvoorbeeld zorgverleners, die delen van de behandeling uitvoeren;
 • Waarneming of overleg met andere artsen binnen het AMZ en andere zorgverleners;
 • Voor het maken en plannen van afspraken door het medisch secretariaat;
 • Een klein deel van de gegevens van uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie;
 • Daarnaast worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

De andere doelen waarvoor uw gegevens worden gebruikt kunt u vinden in het privacyreglement. Ook voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs mogen gegevens onder bepaalde omstandigheden gebruikt worden. Daarover kunt u hieronder lezen.

Inzage, kopie, wijziging en vernietiging

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Naast het recht op inzage van het medisch dossier heeft u ook recht op een afschrift daarvan. Beide kunt u eenvoudig zelf regelen via het patiëntendossier. Ook biedt het Alexander Monro Ziekenhuis u de mogelijkheid om uw gegevens in te laden in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving.

Patiëntenportaal

Via het patiëntenportaal kunt u uw patiëntendossier inzien en kunt u een afschrift van het dossier opslaan als PDF. U logt in op https://mijn.alexandermonro.nl met uw DigiD. Op het patiëntenportaal vindt u naast het dossier en uw afspraken ook folders en of vragenlijsten die uw zorg ondersteunen.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Op de website https://www.PGO.nl van de Patiëntenfederatie Nederland bekijkt u zelf welke PGO het beste bij u past. Via de website of app van het PGO kunt u naast het bijhouden van uw gezondheid met bijvoorbeeld zelfmetingen, ook gegevens van zorginstellingen waar u onder behandeling bent of bent geweest inladen. Zo heeft u al uw gezondheidsinformatie in één app of website.

Als de PGO voldoet aan alle veiligheidseisen krijgt deze het MedMij-label en is uw dossierinformatie in het Alexander Monro Ziekenhuis opvraagbaar via de app of website van het PGO. Alvorens u uw dossiergegevens vanuit het Alexander Monro Ziekenhuis kunt inladen geeft u via het PGO toestemming met uw DigiD. Voor meer informatie over de functionaliteiten en werking van het PGO kunt u de website van de betreffende PGO raadplegen.

Andere inzage en afschrift mogelijkheden

Wenst u liever geen gebruik te maken van het patiëntenportaal of van een PGO, dan kunt u met onderstaande toestemmingsformulier via het Medisch Secretariaat uw dossier opvragen. Het Alexander Monro Ziekenhuis biedt de volgende mogelijkheden.

 1. Afschrift van het patiëntendossier in PDF per e-mail
 2. Afhalen van een afschrift van het patiëntendossier op papier
 3. Radiologiebeelden via een tijdelijke downloadlink per e-mail
 4. Afhalen van radiologiebeelden op DVD

Verder heeft u het recht om aanvullingen en correcties op uw dossier te vragen. Dit wil niet zeggen dat het AMZ ook verplicht is om de aanvullingen en correcties door te voeren. Hoe u inzage, afschrift, correctie en/of aanvullingen van het medisch dossier kunt vragen, staat beschreven in:

De Procedure inzage, afschrift verstrekking, correctie c.q. aanvulling van gegevens van het medisch dossier

U kunt uw verzoek doen door middel van:

Het formulier verzoek inzage en/of afschrift van het medisch dossier

Als u een ander toestemming wilt geven om namens u het medisch dossier in te zien, dan kunt u dat doen door middel van de volgende formulieren:

Het toestemmingsformulier inzage en afschrift medisch dossier

Het formulier verzoek inzage en/of afschrift van het medisch dossier door derden

U heeft ook het recht om vernietiging (wissing) van (een deel van) uw gegevens te vragen, de procedure daarvoor staat beschreven in:

De procedure vernietiging van (een deel van) het medisch dossier

Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor het vernietigen van (een deel van) uw dossier. Houd er rekening mee dat misschien niet alle gegevens vernietigd kunnen worden.

Formulier verzoek om vernietiging van (een deel van) het medisch dossier

Naast bovenstaande rechten heeft u in bepaalde gevallen ook recht op beperking van de verwerking van uw gegevens, en op bezwaar. Verder heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Wat deze rechten inhouden en wanneer u ze kunt uitoefenen staat beschreven in ons Privacyreglement.

Bewaartermijn van het medisch dossier

De gegevens in het dossier moeten op grond van de wet in ieder geval 15 jaar bewaard blijven (een vernietigingsverzoek kan deze termijn dus doorkruisen). Patiëntgegevens uit het medisch dossier omvatten onder andere:

 • Een operatieverslag (indien van toepassing)
 • Een anesthesieverslag (indien van toepassing)
 • Pathologieverslag (de patholoog onderzoekt in het laboratorium weefsel om bijvoorbeeld een diagnose te kunnen stellen)
 • Diagnosegegevens
 • Behandelgegevens
 • Uitslagen van onderzoek(en)
 • Een ontslagbrief (brief aan uw huisarts)

Gebruik van gegevens voor onderzoek en opleiding

Onder bepaalde voorwaarden mogen gegevens over uw ziektebeeld en andere (bijzondere) persoonsgegevens worden gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek en onderwijs. Zo moet het onderzoek een algemeen belang dienen en niet zonder de betreffende gegevens kunnen worden uitgevoerd en moet de betrokken patiënt geen bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik van zijn gegevens. Verder moet de privacy van de betrokkene zoveel mogelijk gewaarborgd worden.

De gegevens worden gebruikt om de behandeling van onze en andere patiënten te blijven verbeteren

Informatiefolder gebruik lichaamsmateriaal en medische gegevens voor onderzoek en opleiding

Heeft u bezwaar tegen gebruik van uw gegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek en onderwijs, dan kunt u dat aangeven bij uw behandelend arts, of door middel van onderstaand bezwaarformulier.

Bezwaarformulier gebruik medische gegevens voor onderzoek en opleiding

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), zijn wij verplicht om informatie te geven over de kwaliteit van onze zorgverlening. Deze informatie is vervolgens beschikbaar en toegankelijk voor patiënten en zorgverzekeraars. Met de gegevens kunnen onder meer de prestaties van ziekenhuizen vergeleken worden. Het onderzoek naar onze kwaliteit wordt door een extern onderzoeksbureau gedaan. Met dit bureau hebben wij een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat het bureau de voor het onderzoek ter beschikking gestelde gegevens voldoende beveiligt en geheimhoudt.

Met uw toestemming geven wij uw mailadres door aan derden voor het onderzoek naar ervaringen van patiënten met hun behandeling. Deze derden vragen u vervolgens aan de hand van een vragenlijst hoe u de zorgverlening en hoe u de behandeluitkomsten heeft ervaren.

Vragen, klachten en verzoeken om informatie over het omgaan met persoonlijke en medische gegevens

Het AMZ heeft een zogenoemde Functionaris Gegevensbescherming benoemd die toeziet op het zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens.

Indien u vragen, klachten of verzoeken heeft over het verwerken van persoonlijke en medische gegevens kunt u altijd terecht bij de behandelend arts. Bij vragen of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met:

 

De Functionaris Gegevensbescherming:

 

E info@alexandermonro.nl

P postbus 181, 3720 AD Bilthoven

T 030 721 01 00

Indien u klachten heeft over de verwerking van gegevens door het AMZ, dan kunt u zich wenden tot:

 

De raad van bestuur van het AMZ

E info@alexandermonro.nl t.a.v. de raad van bestuur

Postbus 181, 3720 AD Bilthoven

P Alexander Monro Ziekenhuis

T bestuurssecretariaat: 030 721 01 04

De Klachtenfunctionaris die is benoemd door de raad van bestuur van het AMZE

 

klachtenfunctionaris@alexandermonro.nl

T 030 721 01 00

De Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u verzoeken een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door het AMZ in overeenstemming is met de wet P postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

T 088 1805 250 (gratis)

 

 

 

Laatste nieuws

Medisch Multidisciplinair Lustrumsymposium

Medisch Multidisciplinair Lustrumsymposium

Medisch multidisciplinair Lustrumsymposium Alexander Monro Ziekenhuis: Highlights borstkanker en 10 jaar gespecialiseerde zorg PROGRAMMA 08:45 Ontvangst, koffie en registratie09:15 Aanvang...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.