Cliëntenraad

De cliëntenraad

Sinds februari 2017 heeft het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) een cliëntenraad (CR). Deze behartigt vanuit een onafhankelijke positie de belangen van cliënten (patiënten en bezoekers) en heeft inspraak op het beleid van het ziekenhuis.
De CR bestaat momenteel uit 5 leden. Daarnaast is er een ambtelijk secretaris als contactpersoon tussen de CR en de Raad van Bestuur (RvB).

Vlnr: Constance Nauta, Marleen de Bruijn, Amber van Wel-Monsieur, Jenneke Harms, Christine Gemke, Ine van Hest

Momenteel bestaat de CR uit:

 • Ine van Hest, voorzitter, gepensioneerd directeur Innovatiefonds Zorgverzekeraars, als vrijwilliger bestuurlijk actief bij verschillende organisaties in de zorg
 • Marleen de Bruijn, lid, gepensioneerd jurist, secretaris Landelijke Donorklachtencommissie, lid Ethische Adviesraad van Sanquin Bloedvoorziening, vrijwilliger bij inloopcentrum voor kankerpatiënten
 • Jenneke Harms, lid, ex-patiënt AMZ (2016), beleidsadviseur, casemanager en klachtenfunctionaris in diverse zorgsectoren
 • Christine Gemke, lid, ex-patiënt AMZ (2015), coördinator vrijwilligerswerk stichting Sherpa
 • Amber van Wel-Monsieur, lid, ex-patiënt AMZ (2013)
 • Constance Nauta, ambtelijk secretaris, bestuurssecretaris en jurist van het AMZ

Taak

De CR heeft tot taak de medezeggenschap van alle cliënten van het AMZ vorm te geven en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg.

De CR houdt zich bezig met alles wat voor de cliënt van belang is, zoals:

 • Het opnamebeleid
 • De behandeling
 • De kwaliteit van de (na)zorg
 • De informatievoorziening
 • De huisvesting
 • De voeding
 • De patiëntveiligheid

De CR let daarbij op de algemene gang van zaken, signaleert verbetermogelijkheden en probeert hiertoe te komen door overleg met diverse disciplines en/of RvB en het geven van advies .

De RvB vraagt aan de CR advies over alle onderwerpen waar zij een besluit over wil nemen en die van invloed kunnen zijn op cliënten. De CR richt zich steeds op het algemeen belang van de cliënten van het ziekenhuis. Voor individuele klachten kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris klachtenfunctionaris@alexandermonro.nl.

Tot op heden

In het afgelopen jaar heeft de CR zich zodanig gepositioneerd dat iedereen op de hoogte is of kan zijn van zijn bestaan. Cliënten hebben hun stem ruimschoots via de CR laten gelden op het daarvoor ingestelde email-adres: cliëntenraad@alexandermonro.nl.
De raad hoopt van harte dat u dit blijft doen.

Behalve de presentatie op deze website is er een folder over de CR beschikbaar in de ontvangstruimte in de informatiestand. Uiteraard zal de CR zich zoveel mogelijk laten zien bij belangrijke evenementen.

Toekomstplannen

De CR heeft actief geïnventariseerd waaraan bij de cliënten behoefte bestaat. Bij de opstelling van het beleidsplan 2019 zal hiermee rekening worden gehouden.

Punten die u terug zult vinden in het beleidsplan:

 • Psychosociale begeleiding en (na)zorg, inclusief begeleiding bij chemotherapie
 • Informatie algemeen
 • Afspraken en (interne) communicatie
 • Privacy in brede zin

Het beleidsplan vindt u te zijner tijd hier.

De CR zorgt met name via de website voor informatie over zijn initiatieven en de voortgang van de activiteiten.

De CR roept belanghebbenden op om vragen te stellen of ideeën aan te dragen over zaken die beter of anders geregeld kunnen worden.

Rechten van de patiënt

Voor meer informatie over de rechten van de patiënt klikt u hier.

Contact

De raad is te bereiken via cliëntenraad@alexandermonro.nl. 

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? info@alexandermonro.nl of 030 721 01 04

Onze gespecialiseerde zorg wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering.

 

Laatste nieuws

Word je bewust. Dat redt levens

Bekijk hier het item in het NOS vanaf 2 minuut, 21 sec. Het​ Alexander Monro Ziekenhuis​ heeft ​een grootschalig onderzoek ​gedaan waarbij vierhonderd vrouwen ondervraagd zijn. Terwijl er veel campagnes rondom het herkennen van borstkanker zijn, wordt borstkanker door...

Innovatie poli van start

Sinds december 2018 is in het Alexander Monro Ziekenhuis, in samenwerking met het UMC Utrecht, de innovatie poli gestart. Op de innovatie poli krijgen patiënten informatie over wetenschappelijk onderzoek en het nut daarvan. De poli is opgericht omdat het Alexander...