Cliëntenraad

De cliëntenraad

Sinds kort heeft het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) een cliëntenraad (CR). Deze behartigt vanuit een onafhankelijke positie de belangen van cliënten (patiënten en bezoekers) en heeft inspraak bij het beleid van het ziekenhuis. De CR bestaat uit 5 leden. Daarnaast is er een ambtelijk secretaris als contactpersoon tussen de CR en de Raad van Bestuur (RvB).

Momenteel bestaat de CR uit:

 • Ine van Hest, voorzitter, gepensioneerd directeur Innovatiefonds Zorgverzekeraars, als vrijwilliger bestuurlijk actief bij verschillende organisaties in de zorg.
 • Marleen de Bruijn, lid, gepensioneerd bestuurssecretaris en jurist bij Sanquin, secretaris Landelijke Donorklachtencommissie, vrijwilliger bij inloopcentrum voor kankerpatiënten.
 • Jenneke Harms, lid, ex-patiënt AMZ (2016), beleidsadviseur en klachtenfunctionaris in diverse zorgsectoren, met speciale belangstelling voor medezeggenschap, eigen regie en compassie in de zorg.
 • Christine Gemke, lid, ex-patiënt AMZ (2015), coördinator vrijwilligerswerk Stichting Sherpa.
 • Amber van Wel-Monsieur, lid, ex-patiënt AMZ (2013), actief betrokken bij diverse projecten in de (geestelijke) gezondheidszorg ter realisering en verbetering van therapie op maat.
 • Constance Nauta, ambtelijk secretaris, bestuurssecretaris en jurist van het AMZ.

vlnr Constance Nauta, Marleen de Bruijn, Amber van Wel-Monsieur, Jenneke Harms, Christine Gemke, Ine van Hest

Taak

De CR heeft de taak de medezeggenschap van alle cliënten van het AMZ vorm te geven en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg. De CR houdt zich bezig met alles wat voor de cliënt van belang is, zoals:

 • Het opnamebeleid
 • De behandeling
 • De kwaliteit van de (na)zorg
 • De informatievoorziening
 • De huisvesting
 • De voeding
 • De patiëntveiligheid

De CR let daarbij op de algemene gang van zaken, signaleert problemen en probeert deze tot een oplossing te brengen door overleg met en gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB en overige betrokkenen.

Toekomstplannen

Sinds september 2017 is de CR compleet. Voor het komende jaar wil de CR zich zodanig positioneren dat iedereen op de hoogte is van zijn bestaan en dat cliënten hun stem via de CR kunnen en willen laten gelden. De CR wil zich niet alleen via de website presenteren, maar ook b.v. via een folder. Uiteraard zal de CR ook zoveel mogelijk vertegenwoordigd zijn bij belangrijke evenementen. Voor het einde van 2017 wil de CR informatie van de diverse commissies en werkgroepen binnen het AMZ bijeenbrengen. Op de lopende zaken die betrekking hebben op eerder genoemde aandachtsgebieden zal de CR vervolgens zo nodig gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Daarmee haakt de CR aan op reeds in gang gezette verbeteringen en veranderingen. Later in het komende jaar wil de CR actief inventariseren waaraan bij de cliënten behoefte bestaat. Dit kan bijvoorbeeld door een enquête. De CR zorgt met name via de website voor informatie over zijn initiatieven en de voortgang van de activiteiten.

De CR roept belanghebbenden op om vragen te stellen of ideeën aan te dragen over zaken die beter of anders geregeld kunnen worden. De CR richt zich steeds op het algemeen belang van de cliënten van het ziekenhuis. Voor individuele klachten kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris (klachtenfunctionaris@alexandermonro.nl).

Rechten van de patiënt

Voor meer informatie over de rechten van de patiënt klikt u hier.

Contact

De raad is te bereiken via cliëntenraad@alexandermonro.nl

 

 

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? info@alexandermonro.nl of 030 225 09 10

Onze gespecialiseerde zorg wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering.

 

Laatste nieuws